fizikon@fizikon.com 90 332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00

KVK


Hasan Oğuz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Fizikon Tıp Merkezi) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Fizikon Tıp Merkezi tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Fizikon Tıp Merkezi faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Fizikon Tıp Merkezi tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız (veya kimlik belgesi niteliğindeki tüm belge verileriniz), doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız, hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;

İletişim bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, sosyal medya adresiniz ve diğer iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya diğer vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Muhasebeye ilişkin bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, posta çeki hesabınız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz, sağlık hizmetlerinin planlaması ve finansmanı amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz;

Sağlık bilgileriniz: Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendinizin sunduğu laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü verileriniz;

Müşteri ilişkileri: Hastalarca doldurulan anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. Fizikon Tıp Merkezi’ni değerlendirmek için yaptığınız bildirimler;

Fiziksel Mekan Bilgileri: Hastanemizi ziyaretiniz sırasında alınan, güvenlik ve denetim amaçlı olan kamera kayıt görüntüleriniz, otopark-vale hizmeti almanız halinde araç plakanız;

Fizikon Tıp Merkezi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Hasta Hizmetleri, Sağlık uzmanları ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • İlaç temini,
 • Araştırma yapılması,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstahaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hastanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut ögelerin tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla,

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Fizikon Tıp Merkezi’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

◊ Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,

◊ Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

◊ Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

◊ Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,

◊ Nüfus Genel Müdürlüğü ile,

◊ Türkiye Eczacılar Birliği ile,

◊ Adli makamlar ile,

◊ Tıbbi teşhis ve tedavi için Özel Fizikon Tıp Merkezi olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, Türk Tabipler Odası Birliği dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile,

◊ Sevk edilme durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu ile,

◊ Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile,

◊ Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler ile,

◊ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,

◊ Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki diğer firmalar ile,

◊ Faturalandırma işlemi işvereninize yapılacak olması durumunda bu amaçla işvereniniz ile,

◊ Şirket olarak hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Fizikon Tıp Merkezi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için elde edilir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı;

-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-Özel Hastaneler Yönetmeliği,

- Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

-Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,

-Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili, mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin (sağlık mevzuatı gereği saklanmak zorunda olanlar dışında) silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar doğması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.       

5. Veri Güvenliği

Fizikon Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygun olarak ve muhtemel risklere karşı uygun gereklilik düzeyinde korumaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda, talebinizi, www.fizikon.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” linkinde yer alan başvuru formunu “word veya pdf” formatında doldurmak suretiyle,

 • Sancak Mh. Sevenler Sk. No: 4 Selçuklu-Konya/TÜRKİYE adresine şahsen başvurusu ile,
 • Bir üst maddede yazılı adrese Noterlik vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket adına kayıtlı elektronik posta adresine (hasanoguzsaglik@hs01.kep.tr) gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru formu doldurulup veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak fizikon@fizikon.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle, tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Fizikon Tıp Merkezi’nden bilgilendirici SMS almak istemiyorsanız talebinizi cep telefonunuza gelen linki tıklayarak iletebilirsiniz.